top of page

Nauka

Sunrise over the Wheat Field
Sunrise

Nauka

Wierzymy: 
 

 • że jedynie Biblia (Pisma hebrajskie i Pisma greckie) zawiera Słowo Boże. Uznajemy, że całe Pismo Święte jest natchnione oraz jest podstawą wiary i moralności, wystarczające do zbawienia (2 Tm 3,15-17; 2 P 1,21; Mt 5,17-19; 22,29);
   

 • że istnieje jeden prawdziwy, wszechmogący, wszechwiedzący i najwyższy Bóg Ojciec – Jahwe, który stworzył świat i człowieka (Wj 20,1-3; Pwt 6,4; J 17, 3; 1 Tm 1,17; 6,16; 1 Kor 8,6; Mt 6,9; 23, 9; J 20.17; Ap 1,1; 3,12; 4,10-11);

 

 • w Jezusa Mesjasza, Pana i Zbawiciela, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, który oddał swoje życie za grzechy świata (Gal 4,4-5; 3,13; 1 P 1,18-19; 1 Tm 2,5-6);

 

 • że Duch Święty jest wpływem i mocą Bożą skutecznie oddziaływującą i uzewnętrzniającą się w „owocach” i darach duchowych (Dz 1,4-5.8; 2,1-4.38-39; 5,32; 1 Kor 12,7-11; Gal 5,22-23);

 

 • że zbawienie jest darem łaski Bożej przez wiarę. Dokonuje się ono przez narodzenie się na nowo z chwilą nawrócenia się i przyjęcia Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela. Nowonarodzenie jest procesem zapoczątkowanym przez Boga, a zakończonym decyzją człowieka wyrażoną w chrzcie wodnym. Każdy nowonarodzony otrzymuje zadatek Ducha, co jest pieczęcią zbawienia (Ef 2,8-10; J 3,3-8; Dz 2,38-39; Ef 1,13-14; 2 Kor 1,22);

 

 • że Ciało Chrystusa, składające się ze wszystkich nawróconych i ochrzczonych, którego jedyną Głową jest Jezus Chrystus, istnieje i działa lokalnie (zbór) i powszechnie (wszyscy nawróceni i ochrzczeni na świecie); w powszechne kapłaństwo wierzących, autonomię lokalnego zboru oraz dobrowolną współpracy z innymi wierzącymi celem umocnienia świadectwa wiary i służby (1 Kor 12,12-27; Ef 2,22; Hbr 10,24-25);

 

 • że wyrazem posłuszeństwa Bogu jest przestrzeganie Bożych praw, m.in.: miłości Boga i bliźniego, Dziesięciu Bożych Przykazań (biblijnego Dekalogu), w  tym soboty (od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę) jako dnia świętego oraz diety biblijnej (Wj 20,1-17; 31,18; Pwt 4,2,12-13; Kpł 11);

 

 • że Słowo Boże nakazuje przestrzegać następujące obrzędy: a) chrzest przez zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, jako akt świadomy dobrowolny (Mk 16,15-16; Dz 2,38), b) Pamiątkę śmierci Pańskiej, spożywanej raz w roku pod postaciami chleba i wina, połączoną z umywaniem nóg (Łk 22,14-20; J 13,1-17; 1 Kor 11,23-26), c) wkładanie rąk w różnych okolicznościach (Dz 6,1-6; 8,14-17; 9,17; 13,1-3; 14,23; 1 Tm 4,14; 5,22);

 

 • że jesteśmy powołani do świętego i pobożnego życia, które przejawia się w stosunkach z innymi ludźmi, poczynając od małżeństwa i rodziny (instytucji ustanowionych przez Boga), a kończąc na zborze i społeczeństwie. Dlatego też powstrzymujemy się od nikotyny, narkotyków i zachowujemy wstrzemięźliwość alkoholową. Wyrażamy potrzebę stałej łączności z Bogiem przez modlitwę, post, studium Biblii i uczestniczenie w zgromadzeniach Zboru i całej Wspólnoty. Powstrzymujemy się też od służby wojskowej (1 P 1,15-15; 2,12-17; 1 Kor 6,9-11; Gal 6,10; Mt 6,5-18; 4,4; 26,52);

 

 • że Jezus Chrystus, wychodząc naprzeciw potrzebie zbawienia człowieka, zobowiązał nas do aktywnego zaangażowania się na rzecz misji, w tym także finansowego wspierania dzieła ewangelizacji (Mk 16,15-16; Dz 1,8; 1 Kor 9, 14,16; 2 Kor 9,6);
   

 • że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie w sposób widzialny (Dz 1,9-11; Mt 24,29-31), że nastąpi  zmartwychwstanie i sąd sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ostateczną nagrodą dla człowieka będzie życie wieczne na nowej ziemi, a ostateczną karą śmierć wieczna (Dn 12,2; 1 Kor 15,22-28’ Ap 20,11-15; 21,1-8).

bottom of page